5 Cerita Legenda Bahasa Jawa

Masih ingatkah dengan cerita-cerita pengantar tidur? Mungkin kamu suka dibacakan cerita pendek, fabel, dongeng atau legenda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang memiliki hubungan dengan peristiwa sejarah. Menurut Emies, legenda adalah cerita kuno yang berdasarkan sejarah dan angan-angan. Maka dapat disimpulkan legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang berisi tentang khayalan namun memiliki hubungan dengan peristiwa sejarah. Kali ini TambahPinter akan menyegarkan ingatan kamu tentang legenda dalam bahasa Jawa. Apa saja, ya?

  1. Legenda Rawa Pening

Rawa Pening

Rawa Pening merupakan salah satu destinasi wisata terkenal di Jawa Tengah. Rawa Pening terletak di Kabupaten Semarang serta berada di cekungan antara Gunung Merbabu, Gunung Telomoyo dan Gunung Ungaran. Rawa Pening juga memiliki peran legenda di Jawa.

Baca juga: 15 Pakaian Adat Jawa Tengah Serta Penjelasannya

 

“Alkisah setunggaling tiyang nem-neman berwujud naga naminipun Baru Klinting dipunkengken bapanipun kangge bertapa ing gumuk tugur. Piyambakipun dipun janjikaken dados manungsa sasampunipun masa pertapaanipun bibar. Ing celak/caket gumuk tugur wonten dhusun ingkang makmur sanget nanging pendudukipun angkuh lan jahat. Baru Klinting ingkang sampun dados manungsa dugi dhateng dhusun lan nantang para penduduk kangge mencabut setunggaling lidi ingkang ditancapkan dhateng siti. Penduduk nampi tantangan kasebat nanging mboten wonten setunggal nggih ingkang angsal mencabut setunggaling lidi. Pungkasanipun Baru Klinting mencabut lidi kasebat lan keluarlah toya ingkang memancar deres sanget saking lebeting siti. Ndadak dhusun kasebat tenggelam sareng pendudukipun lan dadosa telaga ingkang wiyar kaliyan nami Rawa Pening.”

  1. Loro Jonggrang

Siapa yang suka wisata sejarah? Indonesia memiliki banyak tempat wisata sejarah menarik untuk dikunjungi salah satunya adalah Candi Prambanan. Candi ini terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta-Jawa Tengah. Dengan kemegahan candi dan banyaknya arca-arca, Candi Prambanan memiliki cerita menarik tersendiri. Ya, legenda Loro Jonggrang.

Prambanan“Dipuncriyosaken wonten Krajan Prambanan ingkang dipunkengken dening setunggaling tiyang raja naminipun Prabu Baka. Piyambakipun raja ingkang sakti lan remen ngawonaken krajan-krajan saubenganipun. Prabu Baka nggadhahi setunggaling tiyang putri ingkang ajeng moblong-moblong naminipun Loro Jonggrang. Setunggaling dinten, sang raja ngengken pasukanipun kangge berperang ngrebat Krajan Pengging. Prabu Baka ajeng-ajengan kaliyan Bandung Bandawasa ingkang inggih punika pangageng Krajan Pengging nanging nahas sang raja kedah pejah lan nampi kekawonanipun. Bandung Bandawasa nggih manggeni Prambanan. Piyambakipun ingkang sumerep Loro Longgrang ndadak dhawah manah kaliyan kecantikanipun lan badhe enggal meminang sang putri, nanging Loro Jonggrang mboten menyukainipun. Inggil usul penasehat krajan, Loro Jonggrang manggihi Bandung Bandawasa lan wicanten badhe nampi pinangan sang raja enggal bilih angsal ndamel 1000 arca lan 2 sumur lebet 1 dalu. Bandung Bandawasa menyanggupi panedha kasebat lan enggal ngengken pasukan jinipun kangge gerak. Loro Jonggrang ingkang cemas sumerep sepalih arca kewujud  enggal ngengken penduduk kangge memukul-mukul lesung lan mbesmi jerami. Bandung Bandawasa lan jinipun nginten enjing sampun dugi lan nembe ngrampungaken 999 arca kaliyan 2 sumur. kala Loro Jonggrang ngetang arca-arca kasebat  Bandung Bandawasa dibisikkan dening salah setunggal patihipun menawi piyambakipun sedaya sampun diperdaya dening sang putri. Bandung Bandawasa nggih murka lan pungkasanipun maiben Loro Jonggrang dados arca mila genaplah 1000 arca ing Prambanan.”

  1. Kalarahu

Peristiwa alam berupa gerhana bulan dan matahari memiliki kisahnya sendiri dalam legenda di Jawa. Masyarakat yang dulu percaya dengan adanya raksasa dan para dewa, menanggap gerhana merupakan peristiwa yang menakutkan dan harus berlindung agar terhindar dari bahaya.

gerhana“Asal usul gerhana kedados kala Batara Guru ngawontenaken pesta ageng ing kayangan jonggring salaka lan ngulemi para dewa dewi. Piyambakipun sedaya dipunsumanggakaken ombe toya penghidupan ingkang angsal ndamel gesang lestantun. Kalarahu, rasaksa ingkang manggen ing angkasa, sumerep pesta kasebat lan badhe ombe toya penghidupan. Piyambakipun nyamar dados dewa nanging dipun ngertosi dening Sang Hyang Surya (Dewa Srengenge) lan Sang Hyang Candra (Dewa Sasi). Piyambakipun sedaya nglaporaken ing Batara Guru lan wekdal sumerep kalarahu ombe toya penghidupan, piyambakipun nguculi jemparing cakra leres ing jangga Kalarahu. Sirah Kalarahu nggih melesat dhateng angkasa nanging tetep gesang lestantun amargi sampun meneguk toya penghidupan dugi ing tenggorokanipun. Kalarahu sumerep menawi dewa srengenge lan dewa sasi ingkang nglaporaken ing Batara Guru, mila ndamelipun murka ing kaping kalih dewa kasebat. Kalarahu mbujeng dewa srengenge lan dewa sasi dumugi tertangkap. Piyambakipun nggih memakanipun nanging piyambakipun sedaya angsal medal malih amargi kalarahu mboten nggadhahi wetheng, mila wekdal Dewa Srengenge ditelan dening Kalarahu kedados lah gerhana srengenge lan kala Dewa Sasi ditelan dening Kalarahu kedados peristiwa gerhana sasi.”

Baca juga: 15 Pakaian Adat Jawa Timur Serta Penjelasannya

  1. Aji Saka Dan Asal Mula Aksara Jawa

Aksara Jawa termasuk dalam mata pelajaran Bahasa Jawa yang dipelajari di sekolah maupun universitas di Provinsi Jawa Tengah. Dalam cerita rakyat, terdapat asal usul mengenai terbentuknya penulisan aksara Jawa.

“Wiwitan saking setunggaling tiyang pengembara saking siti hindustan naminipun Aji Saka. Piyambakipun dugi dhateng siti jawi kangge mucalaken elmi kawruh sareng kalih tiyang abdi setianipun, inggih punika Sembada lan Dora. Lebeting perjalanan, Sembada dipun-utus Aji Saka kangge nyimpen dhuwung saktinipun ing redi kendeng lan berjanji badhe mendhet piyambak dhuwung puniku bilih mbetahaken. Aji Saka lan Dora nglajengaken perjalanan dhateng nagari Medangkamulan. Piyambakipun sedaya dipunsukani ngertos menawi Sang Prabu inggih punika raja ingkang bingas lan remen nedha daging manungsa mila ndamel para rakyat kaajrihan lan menderita. Kaliyan kesaktianipun, Aji Saka angsal ngawonaken Sang Prabu. piyambakipun dipuninggahaken dados raja medangkamulan lan mangsulaken kemakmuran ing nagari puniku. Aji Saka ingkang ngemut-emut abdinipun, Sembada, nedha Dora kangge ngajakipun lan mendhet dhuwung ingkang dipuntitipaken. Sembada ingkang sumerep pesen kasebat nolak panedha Dora amargi piyambakipun emut menawi Sang Prabu ingkang badhe mendhet dhuwung puniku piyambak. Amargi Sembada lan Dora inggih punika abdi ingkang gega ing kengkenan tuanipun, piyambakipun sedaya tanding matur kekiyatan dumugi mejahi kaping kalih ipun. Aji Saka ingkang nusul dhateng redi kendeng naming angsal bersedih lan nggetuni lampahanipun. Kangge ngemut-emut kaping kalih jasa abdi setianipun, piyambakipun ndamel huruf-huruf ingkang sami-sami sesambetan lan dumugi wekdal puniki dipuntepang dados aksara Jawi.”

ha, na, ca,  ra, ka, artosipun wonten utusan

da, ta, sa, wa, la, artosipun piyambakipun sedaya paben

pa, da, ja, ya, nya, artosipun sami-sami sakti

ma, ga, ba, ta, nga, artosipun kaping kalih ipun mejadi mayit

(Wonten kalih tiyang utusan ingkang terlibat lebeting pabenan. Piyambakipun sedaya sami-sami sakti lan pungkasanipun kaping kalih ipun nggih pejah).

Baca juga: 15 Alat Musik Jawa Tengah dan Cara Memainkannya

  1. Asal Mula Nama Salatiga

Salatiga merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang menghubungkan kota Semarang dan Surakarta. Kota ini memiliki kesejukan dan keindahan alam yang dikeliling 3 gunung, yaitu Gunung Merbabu, Telomoyo dan Gajah Mungkur. Kota Salatiga dikenal sebagai kota pendidikan, olah raga, perdagangan serta transit pariwisata. Nama Salatiga konon berasal dari tiga kesalahan seorang pemimpin yang menjadi legenda di Jawa.

salatiga

“Dipuncriyosaken bupati Ki Ageng Pandan Arang (Pandanaran) inggih punika pangageng ingkang tamak lan serakah. Piyambakipun lan semahipun remen meres rakyat kaliyan nyukani paos ingkang inggil. Pandanaran kepanggih kaliyan setunggaling tiyang embah kakung sepuh ingkang mbekta rumput kangge ternak. Piyambakipun nedha setumpuk rumput puniku lan naming nyukani imbalan 1 keping koin. Sang embah kakung mboten angsal nolak panedha raja lan pungkasanipun nyukani rumput kasebat. Embah kakung sepuh mboten nampi koin kasebat ananging menyelipkanipun dhateng lebet tumpukan rumput. Bab puniki kedados terusan lan pungkasanipun dipun ngertosi Pandanaran. Piyambakipun rumaos terhina lan murugi embah kakung kasebat. Wekdal kemarahanipun wutah, embah kakung sepuh kasebat ebah wujud dados Sunan Kalijaga. Pandaran ndadak rumaos lingsem lan nedha dhateng Sunan Kalijaga kangge memaafkanipun. Sunan Kalijaga nggih nyukani 1 syarat dhateng Pandanaran lan semahipun. Piyambakipun sedaya dipun-ajak mengembara kangge nyiaraken kesaenan tanpa mbekta banda benda napa mawon. Semah Pandanaran mboten numuti syarat kasebat lan ing tengahing perjalanan piyambakipun sedaya dihadang dening kawanan perampok. Sadayaning angge-angge ingkang dipunbekta semah Pandaran raib dipunbekta dening perampok. Sunan Kalijaga wicanten ing Pandaran lan semahipun bab tigang kelepatan ingkang piyambakipun sedaya damel, inggih punika kikir, sombong lan sampun menyengsarakan rakyat. Laladan ingkang piyambakipun sedaya tinggali nggih dipunwastani Salatiga. Saking pinten-pinten sumber, prasasti Plumpungan dados dhasar asal mula kitha puniki.”


Sumber:

Mardiyanto. 2007. Kalarahu Kumpulan Cerita Rakyat Jawa. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.

https://kbbi.web.id/

Artikel Terbaru

Verent

Verent

Hobi jalan-jalan dan mencicipi kuliner baru. Ilmu sastranya? Saya sampaikan melalui tulisan. Semoga bermanfaat!

Tulis Komentar Anda

Your email address will not be published. Required fields are marked *